Vedtekter

VEDTEKTER FOR SYPIGENE,-

LILLESAND OG GRIMSTAD LAPPEKLUBB

FORMÅL FOR KLUBBEN
Formål for klubben er å samle glade lappedamer fra Lillesand, Grimstad og omegn for inspirasjon, ide, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

ORGANISASJONSFORM
Sypigene er en frittstående organisasjon

MEDLEMMER
Bare enkelt personer kan være medlem. Medlems kontingent fastsettes av årsmøte og gjelder for et kalenderår av gangen. Medlemskontingent må være betalt for å stemme på årsmøte.

GJESTER
Medlemsmøter er åpne for gjester.

STYRE
Styret velges av årsmøte og skal bestå av leder og 4 medlemmer.  Medlemmene velges primært for 2 år om gangen, dog slik at ikke hele styret skiftes ut samtidig. Leder velges av årsmøte for ett år om gangen.  Det øvrige styre konstituerer seg i sitt første styremøte.  Minst et styremedlem skal være medlem av NQF.

Ingen kan velges inn i styret mer enn 6 år sammenhengende.   
Styret er ansvarlig for klubbens økonomi.
Varamedlemmer kalles inn ved forfall til styremøter når dette er hensiktsmessig.
Styret er beslutningsdyktig når over 50 % av medlemmene er tilstede.
Styret kan oppnevne komiteer til særlige arbeidsoppgaver som eks. arrangere utstillinger, kurs, turer osv

ÅRSMØTE
Årsmøte skal holdes i februar hvert år.

Årsmøte skal behandle:
Årsberetning fra styret
Regnskap
Innkomne forslag
Budsjett
Valg av:
Leder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Revisor
Valgkomite
Kaffedamer


RUTINER/ RETNINGSLINJER
Det er utarbeidet rutiner som gjelder for Sypigene, disse er tilgjengelige for medlemmene på medlemsmøtene.

ANNET
Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøte. Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall.
Oppløsing av klubben kan kun skje på årsmøte etter forslag. Oppløsing krever 2/3 flertall.Ved oppløsing av klubben skal klubbens eiendeler auksjoneres ut blant medlemmene og alt overskudd, også klubbens kassabeholdning gis til et veldedig 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar